català | español | english
Inici | Mediambiental | Urbanístic | Administratiu | Contacte

Dret Mediambiental

El model de creixement industrial dels últims dos segles ha tingut com a resultat una sèrie de conseqüències negatives pel planeta. De la preocupació dels experts en relació a aquesta problemàtica va néixer el concepte de sostenibilitat.

Assolir la sostenibilitat implica la necessitat de conciliar interessos econòmics, socials i mediambientals.

Davant d’aquesta situació s’ha establert en els últims anys una normativa de caràcter eminentment preventiu que assegura l’adequat funcionament del sector industrial, establint una sèrie de requisits legals.

LegalStrengths facilita el compliment de les obligacions ambientals a través d’un servei global que permet un funcionament de l’empresa eficient i, a la vegada, adequat a les necessitats mediambientals.

Els serveis que LegalStrengths presta són:

Elaboració de dictàmens i informes juridicotècnic i suport a la redacció de projectes normatius
Realització d’auditories ambientals
Redacció d’avaluacions, estudis i permisos ambientals en el marc de la LIIAA
Tramitació d’expedients sancionadors, de concessió i d’autorització
Assistència legal en procediments judicials

 

Medioambiental

Elaboració de dictàmens i informes juridicotècnics i suport a la redacció de projectes normatius
- Notes i informes de compliment de la normativa ambiental
- Anàlisis de les novetats jurídiques i suport a la redacció de projectes normatius nueva-sep
- Redacció de plans i convenis especifics

Realització d’auditories ambientals
- Auditories internes de SGMA
- Anàlisi de riscos ambientals
- Realització de Due Dilligence medioambientals en adquisicions d’empreses, reestructuracions societàries i en finançament de projectes.

Realització d’avaluacions, estudis i permisos ambientals en el marc de la LIIAA
- Recopilació de documentació i emplenament de la memòria ambientalsegsep2
- Suport en la tramitació d'estudis d'impacte i avaluació ambiental, concessions, autoritzacions i permisos ambientals
Tramitació d’expedients sancionadors, de concessió i d’autorització
- Expedients sancionadors per abocaments, emissions i soroll
- Requeriments administratius d’informació en expedients d’autorització i adequació a la normativa ambiental
- Expedients de concessió d’aprofitament d’aigües
- Negociació de les condicions autoritzatòries o en la sol•licitud d’autorització d’abocaments o concessió d’aigües
- Tramitació d’autoritzacions de funcionament de plantes de tractament tèrmic i de residus

Assistència legal en procediments judicials
- Representació en procediments contenciosos administratius
- Representació en assumptes de responsabilitat civil en processos de delicte ecològic, danys produïts per sòls contaminats, danys a l’entorn, etc.