català | español | english

Dret Urbanístic

LegalStrengths compta amb una dilatada experiència en el camp del dret urbanístic, que és, probablement, una de las disciplines jurídiques més complexes si es té en compte el gran nombre de gestors públics implicats.

En aquest sentit, es disposa d'un ampli coneixement en matèria de llicències i autoritzacions urbanístiques i ambientals, així com en els procediments de restauració de la legalitat i disciplina urbanística.

LegalStrengths ofereix assessorament jurídic a particulars, empreses i administracions públiques sobre qualsevol qüestió que es pugi plantejar en matèria urbanística. Es presten, entre d'altres, aquests serveis:

Elaboració de dictàmens i informes juridicotècnics i suport a la redacció de projectes normatius
Suport a l'Administració en la gestió d'expedients urbanístics
Assessorament jurídic en matèria urbanística

 

Medioambiental

Elaboració de dictàmens i informes juridicotècnics i suport a la redacció de projectos normatius
- Informes i dictàmens jurídics en matèria urbanística.
- Dictàmens sobre la viabilitat urbanística per a la construcció d'activitats industrials

- Suport en la redacció de plans urbanístics d'iniciativa particular i convenis amb les administracions locals
Suport a l'Administració en la gestió d'expedients urbanístics

- Suport en la gestió i resolució d'expedients de legalització i disciplina urbanística
- Suport jurídic en la resolució d'expedients en matèria de llicències i inspeccions d'obres i activitatsprimSep
- Assessorament a l'administració mitjançant l'anàlisis dels expedients de tramitació de llicències municipals per a millorar l'eficàcia del procés de tramitació
Assessorament jurídic en matèria urbanística
- Assessorament jurídic per a la tramitació i obtenció d'autoritzacions, llicències d'activitat i permisos urbanístics i d'obres